Aktualna prodaja
Dnevni red I i II sjednice Upravnog odbora Agencije za privatizacijuu HNK-a u novom sazivu

I sjednica Upravnog odbora Agencije za privatizaciju HNK/Ž u novom saziviu

Prva sjednica Upravnog odbora Agencije za privatizacijuu HNK-a u novom sazivu, održana je 5.juna 2014. godine, sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Izvještaj o radu Agencije za privatizaciju privatizaciju u HNK-a za 2013.godinu
  2. Program rada Agencije za privatizaciju za 2014.godinu
  3. Finansijski plan Agencije za privatizacijuza 2014.godinu
  4. Izvještaj o ostvarenju finansijskog plana Agencije za privatizaciju za 2013. godinu.
  5. Tekuća pitanja

Svi pripremljeni materijali po naprijed navedenim tačkama dnevnog reda su jednoglasno usvojeni, izuzev tačke 3. dnevnog reda (Finansijski plan Agencije za 2014.g.) koji je usvojen sa jednim suzdržanim glasom.

II sjednica Upravnog odbora Agencije za privatizaciju HNK/Ž

Na II sjednici Upavnog odbora Agencije održanoj 08.07.2014.godine, usvojen je dnevni red, i to:

  1. Usvajanje izvoda zapisnika sa I sjednice U.O.
  2. Usvajanje Izvoda iz programa privatizacije i početnog bilansa stanja preduzeća HTP „Sunčana obala“ d.o.o. Neum
  3. Usvajanje Statuta Agencije za privatizaciju u HNK-a.
  4. Usvajanje Pravilnika o ustroju i vođenju registra o Javno-privatnom partnerstvu.
  5. Tekuća pitanja.

Svi materijali pripremljeni po naprijed navedenim tačkama dnevnog reda jednoglasno su usvojeni od strane članova Upravnog odbora.


Na usvojeni Izvod iz programa privatizacije i početnog bilansa stanja preduzeća „Sunčana obala“ d.o.o. Neum, treba da Vlada HNK-a da saglasnost na predloženi metod privatizacije (Javno prikupljanje ponuda- Tender).

Na usvojeni Statut Agencije za privatizaciju od strane Upravnog odbora saglasnost treba dati Vlada HNK-a.

Po davanju saglasnosti na Statut Agencije, pripremljeni su ostali Pravilnici koji proizilaze iz Statuta, a koji će biti predloženi Upravnom odboru na usvajanje na jednoj od narednih sjednica.

© Agencija za privatizaciju HNK/Ž Mostar
Dizajn i programiranje: 4ANTS