Aktualna prodaja
Dana 19.11.2014. god. u 10:00 časova održana je IV sjednica Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u HNK/Ž.

Dana 19.11.2014. god. u 10:00 časova održana je IV sjednica Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u HNK/Ž.

Na sjednici su razmatrane i usvojene slijedeće tačke dnevnog reda:

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa III sjednice Upravnog odbora
  2. Izmjene i dopune metode privatizacije preduzeća ''ALUMINIJ'' d.o.o. Mostar, M. Tita b.b.
  3. Usvajanje Izmjena i dopuna Poslovnika o radu Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u HNK
  4. Usvajanje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji za privatizaciju u HNK
  5. Usvajanje Pravilnika o platama i drugim ličnim primanjima radnika Agencije za privatizaciju u HNK
  6. Usvajanje Pravilnika o službenoj i poslovnoj tajni Agencije za privatizaciju HNK
  7. Tekuća pitanja

Sve tačke dnevnog reda su razmatrane i jednoglasno usvojene od strane Upravnog odbora Agencije, osim tačke pod rednim brojem 6. Usvajanje Pravilnika o službenoj i poslovnoj tajni Agencije za privatizaciju HNK, koji je usvojen sa većinom glasova ''za'' i jednim glasom ''protiv''.

© Agencija za privatizaciju HNK/Ž Mostar
Dizajn i programiranje: 4ANTS