Aktualna prodaja
Održana III sjednica Upravnog odbora Agencije za privatizaciju.

Na III sjednici Upravnog odbora Agencije za privatizaciju održanoj 29.10.2014.godine, u prostorijama Agencije, razmatrane su i usvojene slijedeće tačke dnevnog reda, i to:

  1. Izvod iz zapisnika sa II sjednice U.O. Agencije
  2. Usvajanje Izvoda iz programa privatizacije i početnog bilansa stanja društva d.o.o. „Aluminij“ Mostar, M.Tita bb
  3. Informacija o problemima u izvršenju obaveza iz Aneksa 7/12 Ugovora o kupoprodaji za predmet prodaje Hetmos „Ruža“ d.o.o. Mostar
  4. Tekuća pitanja

Poslije uvodnih obrazloženja datih po svakoj od tačaka dnevnog reda, otvorene diskusije i postavljenih pitanja po istim od strane članova U.O., jednoglasno su usvojeni svi pripremljeni materijali po svakoj od navedenih tačaka.

Upravni odbor dao je podršku menadžmentu Agencije vezano za Informaciju o problemima u izvršenju obaveza iz Aneksa 7/12 Ugovora za predmet prodaje Hetmos „Ruža“ d.o.o. Mostar i istovremeno podržao Kupca u njegovim naporima koje čini vezano za zatvaranje konstrukcije hotela „Ruža“ sa Zirat Bankom. Kupac se obavezuje da do kraja jedanaestog mjeseca 2014. godine, zatvori konstrukciju finansiranja hotela, dostavi potrebne garancije u skladu sa Aneksom //12 Ugovora i otvori radilište hotela „Ruža“.

© Agencija za privatizaciju HNK/Ž Mostar
Dizajn i programiranje: 4ANTS