Profil agencije

Agencija za privatizaciju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu-županiji je specijalizirana organizacija nadležna za stručno-administrativne poslove privatizacije državnih poduzeća (kapitala) na području Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije.

U okviru svoje zakonske nadležnosti Agencija naročito: 

  • organizira i podstiče privatizaciju poduzeća na području svoje nadležnosti
  • odobrava program privatizacije i početnu bilancu stanja poduzeća koja su predmet privatizacije
  • odlučuje o privatizaciji poduzeća iz svoje nadležnosti u slučaju kad poduzeća u propisanom roku ne podnesu program privatizacije ili je taj program odbijen
  • sprovodi postupak privatizacije
  • zaključuje ugovore o privatizaciji (prodaji) poduzeća prodanih zakonom propisanim metodama
  • pruža savjetodavnu pomoć i edukaciju poduzećima koja su predmet privatizacije iz svoje nadležnosti.

U okviru svoje djelatnosti Agencija ima javne ovlasti za donošenje pojedinačnih upravnih akata.

Sjedište Agencije je u Mostaru.

Izvješća o svom radu podnosi Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije sukladno zakonu.

© Agencija za privatizaciju HNK/Ž Mostar
Dizajn i programiranje: 4ANTS