Aktualna prodaja
Javni konkurs za prijem u radni odnos

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON-ŽUPANIJA
________________________________________________________________
AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU

Na osnovu člana 20.a. stav (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“, broj: 26/16, 89/18), člana 5. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK-Ž („Službene novine HNK-Ž“ broj: 4/19, 5/19, 5/20), Saglasnost Vlade HNK-Ž, broj: 01-1-30-650-1/22 od 24. marta 2022. godine, člana 35. Statuta Agencije za privatizaciju u HNK-Ž („Službene novine HNK-Ž“ broj: 9/14), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji za privatizaciju u HNK-Ž, broj: 19-01-02-12/14 od 19.11.2014. godine, i broj: 19-01-02-11/20 od 8.10.2020. godine, direktor/zamjenik direktora Agencije za privatizaciju u HNK-Ž raspisuju
JAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos u Agenciji za privatizaciju u HNK-Ž

Objavljuje se Javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za sljedeća radna mjesta:

RADNO MJESTO:
01. „Stručni savjetnik“ u Sektoru za ekonomsko-financijske poslove i informatiku – 1 (jedan) izvršilac

02. „Stručni savjetnik“ u Sektoru za poslove iz područja javno – privatnog partnerstva – 1 (jedan) izvršilac

OPIS POSLOVA
01. Opis poslova: Prati i proučava, važeće zakonske propise iz oblasti računovodstva i revizije, primjene računovodstvenih načela i standarda, učestvuje u pripremi ili samostalno priprema pojedine informacije i druge materijale za savjetnika direktora/zamjenika direktora iz oblasti financija i računovodstva, prati i proučava materijale, stručne i naučne publikacije i ostale propise iz oblasti računovodstva i revizije, te daje mišljenje o tim materijalima i pomaže savjetniku direktora/zamjeniku direktora u konačnoj izradi istih, stara se o provedbi akata koje mu dostavi savjetnik direktora/zamjenika direktora, brine o pravovremenom dostavljanju potrebnih podataka i informacija na propisanim obrascima, za sve uposlenike i Agenciju, nadležnim poreznim i financijskim institucijama, pomaže u izradi polugodišnjeg i završnog računa, prati realizaciju izvršenja financijskog plana prema usvojenoj dinamici, učestvuje u edukaciji iz ove oblasti, podnosi izvješće savjetniku direktora/zamjenika direktora o izvršenim poslovima iz ovog sektora, pomaže savjetniku direktora/zamjenika direktora u izradi godišnjeg i polugodišnjeg izvješća o radu sektora. Obavlja računovodstveno-knjigovodstvene poslove, poslove blagajne kao i poslove financijske operative. Kreira programe za potrebe Agencije, formira i ažurira bazu podataka za potrebe Agencije, daje savjete i uputstva za izvršenje poslova iz informatike. Učestvuje pri izradi financijskih planova, analiza, financijskih izvještaja Agencije, obavlja tekuće stručno-ekonomsko-financijske poslove, vrši obračun plata zaposlenika, vrši obradu naloga za plaćanje u skladu sa važećim zakonskim propisima i standardima, prati rokove dospijeća i plaćanja obaveza prema dobavljačima i ostalih obaveza, redovito prati stanje ( preuzima izvode) na svim računima koje Agencija ima, vrši potrebne poslove oko uplate sredstava za potrebe ostalih sektora, obavlja i druge poslove po naredbi savjetnika direktora/zamjenika direktora.

02. Opis poslova: Prati i proučava nacrte i prijedloge nacrta i općih akata, učestvuje u pripremi ili samostalno priprema pojedine informacije i druge materijale za savjetnika direktora/zamjenika direktora iz oblasti JPP-a, prati i proučava materijale, stručne i naučne publikacije i ostale propise iz oblasti JPP-a, te daje mišljenje o tim materijalima i pomaže savjetniku direktora/zamjenika direktora u konačnoj izradi istih, stara se o provedbi akata koje mu dostavi savjetnik direktora/zamjenika direktora, učestvuje u izradi ugovora iz oblasti rada sektora, prati realizaciju provedbe zaključenih ugovora iz oblasti JPP-a, poduzima potrebne mjere u cilju unapređenja primjene modela iz oblasti JPP-a, poduzima radnje zajedno sa savjetnikom direktora/zamjenika direktora na edukaciji i izobrazbi svih učesnika u postupku JPP-a, podnosi izvještaj savjetniku direktora/zamjenika direktora o izvršenim poslovima iz ovog sektora, pomaže savjetniku direktora/zamjeniku direktora u izradi godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o radu sektora, obavlja i druge poslove po naredbi savjetnika direktora/zamjenika direktora.

USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Svi kandidati trebaju ispunjavati opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa.

Opšti uslovi:
- da je državljanin BiH
- da je stariji od 18 godina
- da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII. stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg stupnja ciklusa Bolonjskog sistema studiranja.
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje
- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije
- da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava BiH
- da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije osuđivan za krivično djelo.

Pored opštih uslova navedenih u Javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove i to:
Za poziciju 01:
-VŠS ili VSS - stepen stručne spreme, ekonomskog smjera – ekonomist/dipl. ekonomist i najmanje 5 godina, odnosno 3 godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 02:
-VSS, VII - stepen stručne spreme, društvenog ili tehničkog smjera, najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru.
PRIJAVLJIVANJE, POTREBNA DOKUMENTACIJA I OSTALE NAPOMENE KANDIDATIMA
Kandidati se prijavljuju na Javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca, koji se može preuzeti na web stranici Agencije za privatizaciju HNK-Ž http://www.aphnk-z.ba/ ili na web stranici Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNK-Ž https://www.mzrss-hnz-k.ba/.
Uz prijavu je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:
- Diploma o završenom fakultetu odgovarajućeg smjera (Nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 6. 4. 1992. godine). – original ili ovjerena od nadležnog organa fotokopija/preslika ne starija od 3 mjeseca.
Napomena: Ovjerena fotokopija/preslika diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da original, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na kopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije/preslike diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih osoba. Sve ovjerene fotokopije/preslike diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način smatrat će se neurednim.
- Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena od nadležnog organa fotokopija/preslika ne starija od 3 mjeseca).
- Uvjerenje o državljanstvu – Original/izvorni uvjerenja dokumenta, dakle, uvjerenje koje se dostavlja ne smije biti starije od 3 mjeseca. Dokument se može dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji/preslici od nadležnog organa.
- Uvjerenje/potvrdu poslodavca o radnom iskustvu u struci (Ukoliko kandidat nije u mogućnosti dostaviti uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu u struci, treba da dostavi uvjerenje o radnom stažu od nadležne Porezne uprave ili uvjerenje o radnom stažu izdato od Federalnog zavoda za MIO-PIO, u kojoj je naznačena šifra zanimanja.). – original ili ovjerena od nadležnog organa fotokopija/preslika ne starija od 3 mjeseca.
- Izjava kandidata da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije - original ili ovjerena od nadležnog organa fotokopija/preslika ne starija od 3 mjeseca.
- Izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava BiH – original ili ovjerena od nadležnog organa fotokopija/preslika ne starija od 3 mjeseca.
- Dokaz o poznavanju rada na računaru (certifikat/uvjerenje i slično o stečenom znanju nakon provedene edukacije/tečaja i sl.) - original ili ovjerena od nadležnog organa fotokopija/preslika ne starija od 3 mjeseca.
Napomena: Kao dokaz o poznavanju rada na računaru uzet će se u obzir dokaz o položenom predmetu iz informatike i sl. tokom studiranja).
Kandidati mogu dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuju prava na prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uslovima u skladu sa čl. 1. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u Hercegovačko – neretvanskom kantonu - županiji, ili drugim važećim zakonima po kojima imaju prioritet u zapošljavanju, a ispunjavaju opšte i posebne uslove radnog mjesta.
Kandidat koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje, dužan je dostaviti odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva (dokaz, uvjerenje, potvrda, uvjerenje nadležne općinske službe za priznanje statusa) – original ili ovjerena od nadležnog organa fotokopija/preslik ne starija od 3 mjeseca.
Napomena: Izabrani kandidat će biti u obavezi prije potpisivanja ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta na koje se prijavio, kao i dostaviti uvjerenje o neprovođenju kaznenog postupka i dokaza da nije osuđivan za kazneno djelo.
Javni konkurs biti će objavljen na web stranici Agencije za privatizaciju u HNK-Ž www.aphnk-z.ba, i na web stranici Službe za zapošljavanje HNK-Ž www.szzhnz-k.ba, a obavijest o raspisnom konkursa bit će objavljena u dnevnim novinama u BiH „Večernjem listu BiH“, i „Oslobođenju“.
Rok za podnošenje prijave je 15 dana, a počinje teći sljedećeg dana od dana objave, odnosno od dana njegove posljednje objave.
Urednom prijavom se smatra prijava koja je potpisana od strane podnositelja i koja sadrži sve podatke navedene na prijavnom obrascu.
Potpunom prijavom smatra se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju opštih i posebnih uslova naznačeni na Javnom konkursu za prijem u radni odnos.
Blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom konkursu.
Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se uzimati u razmatranje.
Komisija će u pisanoj formi - zaključkom obavijestiti kandidate koji su dostavili neblagovremenu, neurednu i nepotpunu dokumentaciju.
S kandidatima čije prijave budu uredne, potpune i blagovremene obavit će se pismeni i usmeni ispit.
O vremenu i mjestu održavanja svih faza izbornog procesa kandidati će biti obaviješteni pismenim putem na adresu kandidata kao i putem e-mail adrese, ukoliko je navedena u obrascu prijave, i to najmanje 5 dana prije održavanja ispita, odnosno provedbe intervjua.
Kod prijava na više pozicija potrebno je za svaku poziciju podnijeti posebnu, odvojenu prijavu i potrebnu dokumentaciju u odvojenim zatvorenim kovertama, u protivnom prijava kandidata će se smatrati nepotpunom.
Prijave s dokumentacijom je potrebno dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana posljednje objave javnog konkursa, u zatvorenoj koverti, neposredno na protokol Agencije za privatizaciju u HNK-Ž ili preporučeno putem pošte na adresu:


Agencija za privatizaciju u HNK-Ž
Kralja Zvonimira 4
88 000 Mostar

s naznakom:

„Prijava na Javni konkurs za prijem u radni odnos:
(broj pozicije i naziv radnog mjesta) -_______________________________
„NE OTVARATI“.

© Agencija za privatizaciju HNK/Ž Mostar
Dizajn i programiranje: 4ANTS